آموزش تصویری خیاطی در خانه ۳ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

25,000 تومان

توضیحات

آموزش تصویری خیاطی در خانه ۳ لوح گسترش دنیای نرم افزار سینا

شناسه مجوز:

۸۰۰۰۹۳۰۱۹۴۹۶

DVD 1
آموزش دوخت بالاتنه با یقه آرشال
آموزش دوخت بالاتنه با یقه آرشال
آموزش دوخت بالاتنه با یقه آرشال
آموزش دوخت بالاتنه با یقه آرشال
آموزش دوخت بلوز با یقه کرواتی :قسمت اول
آموزش دوخت بلوز با یقه کرواتی :قسمت دوم
آموزش دوخت شلوار و دامن دراپه یا سند بادی
DVD 2
آموزش دوخت پیراهن و پیژامه مردانه : قسمت اول
آموزش دوخت پیراهن و پیژامه مردانه : قسمت دوم
آموزش دوخت پیراهن و پیژامه مردانه : قسمت سوم
آموزش دوخت پیراهن و پیژامه مردانه : قمسمت چهارم
آموزش دوخت پیراهن و پیژامه مردانه : قسمت پنجمم
آموزش دوخت پیراهن و پیژامه مردانه : قسمت ششم

فهرست