آموزش تصویری ریاضی ۲ یازدهم هنرستان لوح دانش

33,000 تومان

توضیحات

آموزش تصویری ریاضی ۲ یازدهم هنرستان لوح دانش

اموزش تصویری ریاضی ۲ به دانش اموزان در درک عمیق تر این درس کمک شایانی می کند. با بهره گیری از نکات گفته شده در این محصول مطالب به خوبی جذب ذهن دانش اموز شده و به اصطلاح ملکه ذهن او خواهد شد. روش های تدریس در این  مجموعه به این شکل خواهد بود: ارائه جمله به جمله و مثال به مثال مفاهیم کتاب درسی؛ مشاوره ویژه استاد به دانش‌آموزان برای اینکه چگونه در مطالعه درس ریاضی موفق باشند؛ آماده‌سازی دانش‌ آموزان برای حل تست‌های مرتبط با هر بحث؛ بررسی حالت‌های مختلف سوالات به‌طور مفهومی و کامل.

همچنین سر فصل های این مجموعه عبارت اند از:

 پـودمـان اول: تابع

رابطۀ بیـن کمیـت ها

مفهــوم تابــع

بـــازه هــــا

نمادگذاری تابـع ها

 نمایش های تابع: جدول و نمـودار

پودمان  دوم:  تابع های خطـی و درجـۀ دوم وکاربرد آنها درحل معادله هاونامعادله ها      

تـابــع های خطـــی

تابـع هـای درجـۀ دوم

کاربرد تابـع ها در حل معـادله ها

کاربرد تابــع ها در حل نامعادلـه ها

پودمان سوم: زاویه های دلخواه و

نسبـت های مثلثـاتی آنها

زاویــۀ چرخــــش

واحد اندازه گیـری زاویه: رادیـان

نسبت های مثلثاتی زاویه های دلخـواه

شیـب خـط و تانژانـــت زاویــه ها

پودمان چهارم : لگاریتـم خواص آن

لـگـاریـتــم

خــواص لگــاریتــم

پودمان پنجم: آمـار توصیفی

خـط بهتــرین بـرازش

درون یابی و بـرون یابــی

میـــانــــه

نمــودار جعبــه ای

قابل اجرا در کامپیوتر پلیرهای خانگی و موبایل

نام مدرس: یحیی حسین زاده

فهرست